C_n _ifeacht atà ag uiscÕ _agsÏla ar ph_acadh sÕolta bhiolair?

Project title:
C_n _ifeacht atà ag uiscÕ _agsÏla ar ph_acadh sÕolta bhiolair?
Overview:

Is _ an aidhm atà againn nà chun tastàil a dh_anamh ar ph_acadh sÕolta bhiolair ag Ïsàid uiscÕ _agsÏla agus compràid a dh_anamh eadarthu.